[ticker id="19" text=""  color="#ffffff" bg="transparent" speed="5000" ]

چرا با آکادمی لرنن زبان انگلیسی را بیاموزیم؟

یادگیری به روش متفاوت

این دوره فقط چند ویدیوی آموزشی نیست! هر جلسه طوری طراحی شده که مثتاق یک جلسه کلاس حضوری باشد

آموزش بر پایه منابع مختلف

در این آموزش از منابع و ابزارهای مفید روز دنیا استفاده شده تا حداثکر کارایی و تاثیرگذاری را داشته باشد

تمرکز بر نکات کاربردی زبان انگلیسی

خیل وقت است که دیگر روش های سنتی جوابگوی نیاز علاقه مندان زبان انگلیسی نیست. در روش نوین ترمز بر روی کابردی بودن این زبان است

یادگیری با تمرین و آزمون - Quiz

تنهای با سنجش است که متوجه میشود آیا یک موضوع را به درستی یاد گرفته اید یا خیر! هر جلسه و هر بخش آزمون مخصوص خود را دارد

نظر دانشجویان دوره

آخرین مقالات