وضعیت فعلی
ثبت نام نشده
قیمت
رایگان

یکی از بهترین روش های یادگیری زبان، درگیری بیشتر یا غرق شدن در آن است….

ما در اینجا گروهی تمرین میکنیم تا هم جو خوبی باشد و هم از تجربه یک دیگر استفاده ببریم

About the Instructors