مفید ترین کالوکیشن های زبان انگلیسی

  • // برای اجرا شدن ویدیو از یوتیوب شاید نیاز باشد تا ف،ی.ل-تر-شکن خود را فعال نمیایید//
https://youtu.be/aZH45WEMQaQ