کالوکیشن چیست؟ و کاربردی ترین کالوکیشن های زبان انگلیسی.

  • // برای اجرا شدن ویدیو از یوتیوب شاید نیاز باشد تا ف،ی.ل-تر-شکن خود را فعال نمیایید//
https://youtu.be/D0-IFkFgjeo