دومین ویدیو از سری ویدیوهای «بیا باهم مکالمه کنیم»
ادامه با موضوع احوال پرسی در زبان انگلیسی
برای مشاهده ویدیو از يوتیوب ممکنه نیاز باشد که برنامه فی-لتر- شکن شما فعال باشد

https://youtu.be/INQib3AYjlQ