500 لغت ضروری و کاربردی انگلیسی

500 لغت کاربردی زبان انگلیسی
۵۰۰ لغت مهم و مفید زبان انگلیسی
سری ۵۰۰ لغت مهم زبان انگلیسی