این اولین ویدیو از سری ۵۰۰ لغت مهم و کاربردی زبان انگلیسی است که در این ویدیوی لغات با حرف A را بررسی خواهیم کرد…

شما می توانید ویدیوی کامل را در یوتیوب لرنن مشاهده نمایید

https://youtu.be/fOXqU4Aop0o?list=PLb3u3cpq0TS4iwSWyAJKNlVmvbp4NgKMw