دومین ویدیو از سری ۵۰۰ لغت مهم و کاربردی زبان انگلیسی است که در این ویدیوی لغات با حرف B را بررسی خواهیم کرد…

شما می توانید ویدیوی کامل را در یوتیوب لرنن مشاهده نمایید (ممکنه نیاز باشد برنامه فی-لتر-شکن شما فعال باشد)

https://youtu.be/kSPKHqehcQk